ښ    "" 

  ړۍ ڼ

 ډې ښܘ ې ډې Ӂ ې
ې ړ ې ې ېږې ې
 
ړ
ې ې ې ې ې

ې
ې

ې ځ ΁ ǘړ
ړ ې ې

ې ې
ې

! ې ېږې
ډ ې ې ې

  ښ    "" 

ړۍ ڼ


 

ې ڼې эǁ ԁړ ګ ǁ څ ې ډډ !
  ""   ښ
"ې" ې ډې ې .