ښ    "" 

  ړۍ ڼ

 ړ ږ ړې
ګ ǘ ې ړې

ȍ ې ې ږ ې ې ړ ګ
Ǎې ې ې ګ ړې

ې ې ځ ې
ې ې ړې ړې

ې ې ې ښ ې ړې
ګ ې ې ړ ړې

ې څ ې ې
ې ې ړې
 
ږ ې ځ
! ې ړې ې ΁ ړې

ې ږ Θې
څ ې څډ ΁ ړې

  ښ    "" 

ړۍ ڼ


 

ې ڼې эǁ ԁړ ګ ǁ څ ې ډډ !
  ""   ښ
"ې" ې ډې ې .