ې ډې "ۍ"

  ړۍ ڼ

Home

 

ơ ګی !
ڼی ښ ې
ځ ј ې
ې ې ړ ړ ې
ې ی
ې ې ې ړ ې
ې ټی ځړ ړ
ی ړ
ی یځ ې
ړ ړ
ړ ړ
ګ ی
ې ړ
ګ ځډ ګی
ږ ې ځړ ړ
ې ی
ې ګ
ې
یړې ې ګ ڼې
ی ړ ǁې ړ
ی ګ
΁

ې
ې یی
څ ڼ
ږ ې ټ
ډۍ ې
ڼې یګۍ
ی ګې ټې
ј ې ... ې
ڼی ښ ې
یړڅڼ ګ ګ
یی ښ ې

22\5\2006

ې ډې "ۍ"

ړۍ ڼ


 

ې ڼې эǁ ԁړ ګ ǁ څ ې ډډ !
  ""   ښ "ې" ې ډې ې .