ې ډې "ۍ"

  ړۍ ڼ

Home

 


ی ј
ې ǁیښ ې
Ә ګ ې ې
ی
ږټې یې ډ
ړ ېې ی
یې ې ې
ی
ې
Ӂیڅې ښ ی
څ ېې
ډ
څ
ʘ Ӂی ې
ې ړۍ ېې یې
یې
ǁټ ې ј ډ
ی ی ګ
Ә ی ې ی
ټ ټ ګ ې ی
ړې ړې ې
ې ی ی
ی ی
ی ی ېې
یې ی ې
ې ښی ی
ۍ یې
ې
ښې
ځ
ټ ړګی ې یی
сې
ړ
ی ی ی

ی ې څګ
ی ې ټ ړ
ې ړ
ې ی
ې ې ی ې
΁ ځ
ې څی یښ
ې ې ې یډ ړ
ې ې ړې
ی ښ ې
یې ې ګ
΁ ړې
۲۵\۳\۲۰۰۵

ې ډې "ۍ"

ړۍ ڼ


 

ې ڼې эǁ ԁړ ګ ǁ څ ې ډډ !
  ""   ښ "ې" ې ډې ې .