ې ډې "ۍ"

  ړۍ ڼ

 

ی ې ڼی !
ږ ې
ڼ ی ډګ ې
ټ сې
ۍ ې
ېې ېې
Ӂی ې ې ې
ېږې ېږې ې څڼې
ړ ې ړ
ی ې ځ
ښ یی

***    ***    ***

ی ې ڼی
ږ ې
ې
ڼ ې ړ
ړ ښځ
Ӂې ګ ړ
ګ
΁
ړ ڼǘې
ږ
ټ ګې ې ې
ی ږ ڼ
ی ې ۍ
ې ې ې ې
ړ ړ ګې
ې ې
ټ ړ ې ې
ې ی څ Ӂې ی
ې ې ی
ې ې ېې
څ یې څ ې
ې ځ ی ڼی
ې ټ ړې
ڼ ی ډګ ې
ګی ګ ړ ....

ځځ ۲۰ \۵ \ ۲۰۰۳

ې ډې "ۍ"

ړۍ ڼ


 

ې ڼې эǁ ԁړ ګ ǁ څ ې ډډ !
  ""   ښ "ې" ې ډې ې .