ې ډې "ۍ"

  ړۍ ڼ

Home

 
ګ

ړ ګ ټ ې څڼ ړ
ېې ԁ ږ ې ړ ړ

ې ړ
Ԙ ړ

ځې ګ ې ې ې ې
ښ ې ېې ړ ړ

ښ ې ې ړ
ږ ېې ړ


ړ ې ړ ړ

ګ ې ګړ ې ې ډې
ځ ې ǁ ړ

ې ډې "ۍ"

ړۍ ڼ


 

ې ڼې эǁ ԁړ ګ ǁ څ ې ډډ !
  ""   ښ "ې" ې ډې ې .