ې ډې "ۍ"

  ړۍ ڼ

Home

 

ی ԁ
ټ ټ
ږ
Ӂی ې یږې
ی ..
یې څڼې ښ
ږ сې
ڼ ېې ړ
ټ
ی
ډې ګې ړیې

یې ې
ښ ېې
ګ ړ ی ټی ......
***************

ی ԁ ټ ټ
ی ږ ړې
ی ې ېې یې
ګې ګې ې یې
ې ǁی ی ې
یګ ې
ې ېې ړ ې
ې ړ ېې ې
ړ јې ګډیې
ځ ګ
ډ
ېې ړې
ېې ړې
ګ ګې ډې
ښ
ېې ې ې یښې
ې
ې ښې Ҙې
ګ ړې
ږټې ډې
**************

ی ԁ ټ ټ
ڼ
Ӂږۍ ې ېې ړ
ې ېې ړ
ې ې ېې ړ
ځیځی
ی ې
ګې ګې ټې ټې
ځیې ړ
㍘ ېې с
ی
ی ې

**********
ی ԁ ټ ټ
ې ې ړې
ې ړې
ګډې ې
ې ی ګې
ی ی ې
ډۍ ېې Ӂږۍ ې
ښ ڼ
ښ یې ډې ړ
ڼ ې
ې јې ې
ږ ږ ړ ړ څ
ډ ډ
ږیځ ې ډیې
ی ګۍ ې
ښې ې ې
یګړی
ګ
ی ۍ ې
ګړ ې
ښیې ټې ې یې

ګ ې
ј

ԁ
ی ԁ

 

ې ډې "ۍ"

ړۍ ڼ


 

ې ڼې эǁ ԁړ ګ ǁ څ ې ډډ !
  ""   ښ "ې" ې ډې ې .