ې ډې "ۍ"

  ړۍ ڼ

Home

 

ې ې ی ې ǘ
Ә ې څ ې ې
ې ԁې ځ
ې ې ی څ ړ
ې ې ډی یږ
ې ډیې ګ ې ې
ې ښ ګ
ی ی ی څ ې
ګ ΁ یښ
ګ ې ېې ګ څی
ی ېې ډی ښی
ېې ړ ې یې
ې ږ ړ ې
ږې ږې یې ښ
ړ ډ ېې Ә
ی څ یې ې
ې ې ېې ښی
ې یې ې ښ
Ӂی ې ښې ې
ی ېې ې ی ی ښ
څ ټ ړ
ې ې ګ ګی
څ ی ډی ی
ېې ګ ډی ړی
ګ ې ې ښې
ی څ یې ې ې ځیې
ی ېې یګ ې ې
ی .........
ې ی ړی
ی ی ی ړی

ې ډې "ۍ"

ړۍ ڼ


 

ې ڼې эǁ ԁړ ګ ǁ څ ې ډډ !
  ""   ښ "ې" ې ډې ې .