ې ډې "ۍ"

  ړۍ ڼ

Home

 

ږ ې

 

    ګ

 

ې

ګ ېې ԁ

ګړ ښ ېې

ԁ ېې ڼ

ې ېې

ږې ې ډ

ې ڼ ېې

ګ

 

٭٭٭٭

ګ

څ ګ

ې ېې

ې ې ړګ

ې ډې ۍ

ې

ې ې

ږ ښ

ې ېې ǁ

ې ړ

ې ې ړ

....ځ

ې

ې ې ې јې

ې

ԁ

ړ

ډ

ې ښ

ې ځ

ګ ې ړ

ې ګ ړ

ښ ېې ې

ګ ې ې

ګ

ګ ګ ښ

ې ېې

ګ ړې

ښې ۍ ېې ځۍ ې

ځې

ې ټ

ڼ

ې ڼ

ېې

ې

ډې ګې ېې

ېې ړ

ې ټ

ې ې

ښځې ګ

ړ

ې ېې

ګګ

јټ

٭٭٭٭

ګ

ې

ې

ږ ې څ ګې ټې

ې

ې

ګ ېې ړ

ʘ Ӂ

ګ

ې ټ ې ј

ې ې ې ګ ګږ

ې ې

ې

ې

Ӂ ږ

ې ړګ

ې ې

ډې ړې

 

٭٭٭ ٭

ګ

ې ې ړې ې

ړ ې ۍ ې

ګځ ډ ې

ګ ړ

ې ې څ

ډ ې

ې ښ

ې څ ې ړ

ږ

ې ې څ

ډې ې сې

ګ

ګ

ګ ړ

ې ې ېې ې

ډې ې ړې ې ښې

ې ې ېې ې

ې ښ

ې

ې ې

ې

ې ې

ې

ې ې ې ګڼ

ې Ӂ ګ

ړ ږ

ې ې ړ

ې ې ښ

ې

څ

څ 忿

 

۹-۴-۲۰۰۴

 

ځځ

ې ډې "ۍ"

ړۍ ڼ


 

ې ڼې эǁ ԁړ ګ ǁ څ ې ډډ !
  ""   ښ "ې" ې ډې ې .