ې ډې "ۍ"

  ړۍ ڼ

Home

 

!

ې ې ې ټې
ګ ګړ
ګ
.....
ګګې ې ې
ې
ې ј
ԁ
ې ړ ې
ې ړګ ېې
ېې
ګ ښǁ
ې ې ګ
ګ ټ
ېې ړ
ګ ځډ
...ډ
ǁ
Ӂ
ې ګ

ې ې јړ
ې Ӂ
ړګ ې ګ ې
څ
ړ
ړ ې
ړګ ګ
ې ګ с ې
ښ ړ
ǁ ې

ټ ښ ڼ.........
 

ې ډې "ۍ"

ړۍ ڼ


 

ې ڼې эǁ ԁړ ګ ǁ څ ې ډډ !
  ""   ښ "ې" ې ډې ې .