ې ډې "ۍ"

  ړۍ ڼ

 

 

ېېږ ې ځ ډی ې
ګ ې ځ

Ԙې ې ټ ڼ ې ی
ړی ځ ی ی

 

...   ی
ېډې  ی
: ټ ...  ی
: ښ ې ې ...  ی
...  ی
ԁ ....  ی
ګ    ی
: ړی ې... 
: ې ړګ... 
: ځ ې ...
ګ
ڼ ښ
: ...
: ږ ښ...
: с...
: ې ...
: ې ...
: ی ...
: څ ټ ړې...
ږ ې
: ې ې...
ی ې ڼ!
 

ې ڼې эǁ ԁړ ګ ǁ څ ې ډډ !
  ""   ښ "ې" ې ډې ې .