ې ډې "ۍ"

  ړۍ ڼ

Home

 

 

ې ړګ


ې ې ڼ
ځ ې

ځ ڼ ې ی  ډګ
ږ ځ

ې ې ې ګ ډې


څګ ې ټ ږ ېږ
ګ

ې ې ( ې ) ېږ


ګېډۍ ګېډۍ ځ ې ړ ټې
ې ې څ

ټې " ډې " ې ګې
ې ېې ګ

ې ډې "ۍ"

ړۍ ڼ


 

ې ڼې эǁ ԁړ ګ ǁ څ ې ډډ !
  ""   ښ "ې" ې ډې ې .