ې ډې "ۍ"

  ړۍ ڼ

Home

 

ځ ې ښ
ښ

ې ې ې ې
ڼ ښ ځ ښ

ګړ ګې ې эڼې ټې
ې ې ړ ښ ښ

ې څ ې
ې ې ΁ ښ

ځ ېې ې ې ( ګې) ې ې
() ی ېې ګ ښ

ږ ړ څ
ې ښ

ې ډې "ۍ"

ړۍ ڼ


 

ې ڼې эǁ ԁړ ګ ǁ څ ې ډډ !
  ""   ښ "ې" ې ډې ې .