ې ډې "ۍ"

  ړۍ ڼ

Home

 


ې ې ټ ې
ړ ښ

ېېږ ې ځ ډی ې
ګ ې ځ

ځ ې ېږی
ځ ې

ې ږ ټ ګ ې
ګړ ې

ې ې ېږ ی ې ې
ې ېې

ېډې ګی !
ی

ې ډې "ۍ"

ړۍ ڼ


 

ې ڼې эǁ ԁړ ګ ǁ څ ې ډډ !
  ""   ښ "ې" ې ډې ې .