ې ډې "ۍ"

  ړۍ ڼ

Home

 

 

ټ ې ې
ی ښی ی ې

ځ ې ی ی څ یې ړ ی
ځ ې ی ږ ی ې

Ӂږۍ ې ېې ټ یږ ې
ټ ټ ټ ی ې

ی ې ګ ی ګ
ڼ څ ی ې

ڼ ې ǁ
ګګۍ ډ ی ې

ې ډیې ې ډې ړ
ی ی ی ې

ې ډې "ۍ"

ړۍ ڼ


 

ې ڼې эǁ ԁړ ګ ǁ څ ې ډډ !
  ""   ښ "ې" ې ډې ې .