ې ډې "ۍ"

  ړۍ ڼ

Home

 

ی ږې
ې ې څ ې ږې

ږ څ ځ ېې ې
ی ې ږې

ې ېې ځ ځ ې ې
ځ ې ړ ړ ې ږې

ګ ړې ې ېې ې
ښ ې ی یږې

ې ې ی ړی ې ښ
ې ې ی ږې

ې ې ې ړ ږ
ې ې ږې

٦-٢٩-٢٠٠٤

ې ډې "ۍ"

ړۍ ڼ


 

ې ڼې эǁ ԁړ ګ ǁ څ ې ډډ !
  ""   ښ "ې" ې ډې ې .