ې ډې "ۍ"

  ړۍ ڼ

Home

 

ړ
Ә ې ې

ګ ې јړ ېې
сې ډ ګځ

څ ې ړ
ې ې ڼ

ې ړ ځ ې ټ
ې ډ ګ ږ

јڼې ې ړ ډې
ې ښ

ې ډې "ۍ"

ړۍ ڼ


 

ې ڼې эǁ ԁړ ګ ǁ څ ې ډډ !
  ""   ښ "ې" ې ډې ې .