ې ډې "ۍ"

  ړۍ ڼ

Home

 

ې ځ ې ۍ
ې ړ ګګې ېۍ

с ېې ګ ې څ ې
ې ۍ

ډې ړ ګ ې ېېې
ګ ې ΁ ړې ې ېۍ

ړ ېږ ې ېې ډ
ګ ګ ې ړ ې ېۍ

ی ښې ې ΁ ې
ېځ ې ډېې ې ۍ

ې ې ې
ېډې ې ې ښ
ې ېۍ

12-9-2004

ې ډې "ۍ"

ړۍ ڼ


 

ې ڼې эǁ ԁړ ګ ǁ څ ې ډډ !
  ""   ښ "ې" ې ډې ې .