ې ډې "ۍ"

  ړۍ ڼ

Home

 
ڼ ښ

ځ ې ې ې ې
ې ڼ ېې ې ڼ ې

ې ړ ی ی
څ ې ګ ې ټ ې

ېې ې ې с ړی
ԁۍ ډ ې

ټ ټ ښ څ
ځږ ې ړ ې

ې ې څ сې ګځ
ښ ېې ړې ګ ې

ېې څ
ې ې

ې ځې ڼ ډې
ې ј ڼ ښ ې

ې ډې "ۍ"

ړۍ ڼ


 

ې ڼې эǁ ԁړ ګ ǁ څ ې ډډ !
  ""   ښ "ې" ې ډې ې .