ړۍ ڼ

    ښ "" Șې 
 


ښېږ

ځ ړ ړ ی

ی

ځ ی

ې ی ګڼ

ځ ړ ې

ښ ژ

څ ږی

ښ یی ی

ډی ړ ګ

ړ ګ یی

ړ ړی

ړی ټ恘 ګ ړی

ګ ړی

څ ړی څی

ی

ښی ی ! ښی

یڅ ی

ی ړی ! ږ څ ړړی ی ړﺉ

ګ ړ ΁

()

ټیګ ی

 

ې ڼې эǁ ԁړ ګ ǁ څ ې ډډ !
  ""   ښ "ې" ې ډې ې .