ړۍ ڼ

    ښ "" Șې 
 

ښړ ښ

ې ی ښ

ښ ̘ Ș

ی ې ې ښ

ې ې ی ی

ی ځځ ځ ښ

ځ ی

یې ی

ǘ ې یږ

ږ ړ ړ

ی

ټ恘 ΁ ǘ

ځځ ځی ګټ

ړګ ګ ړ ټ

یږ یږې ټ یږ

څ ګښ ګڅډ

ی ې ې ی ځ ی

ډی ی ی ی

ګ ډګ ټې ځ

ږ ې ییی

ګ ی

ې یږ ې ی

ʡ ی ټ یږ

ږ ګ ی

ږ ږی Ӂی ې јې ګ

ږی ی ې ټ

ی ړ ې ی

ګې ې ی

څ ګې

ی څ

ی یی ې

ی یی ې ی

ی ی ې

ې ګ

ې ی ې

ړې ګړۍ Ӂی

ې ې ی څ

ی ی ی ې ǘ

ې ې ییی ګ ښې ǘ ګړې

ی

ګ ی ږ ی یږ

ې ږ ې ی

ړ ی

ځ ې ()

 

ې ڼې эǁ ԁړ ګ ǁ څ ې ډډ !
  ""   ښ "ې" ې ډې ې .