ړۍ ڼ

    ښ "" Șې 
 

ې

ښې یې ښې ې

یې ټ ړ یې

ږ ی ړې ې ی ی

ې ی ړې ګګې

یې ټ ړ یې

ښ ی ̘ ی څ ی Ș ی

ډ Ǎ ړ ی ی

یې ټ ړ یې

ډ ې ی

ې ښ ی ې ې

یې ټ ړ یې

ی ی ګ ی

ی ګیې ډ ې یې

یې ټ ړ یې

ې ې یښیې ې ې یې

ځې ځې ګۍ ې ې یې

یې ټ ړ یې

ی ې ی

ړې ډ ړ ټې څې

یې ټ ړ یې

څ ې ی ې

ې ړ څ یې

یې ټ ړ یې

یړۍ ی ی ځ ړ

څ ی ې ې ې

یې ټ ړ یې

یې ډی ې () ې

ې ړ ییӻ ϻ ی ې

یې ټ ړ یې

 

ې ڼې эǁ ԁړ ګ ǁ څ ې ډډ !
  ""   ښ "ې" ې ډې ې .