ړۍ ڼ

    ښ "" Șې 
 

ی ې ړ ې ړ ې ې ی ې

ې یې ړ ې ی ګی ې

ټ ې Ӂږۍ ې

ی ې ښې ګ ګ Ӂی ې

ی ښ ښ ړ

ښ ې ی یږ ی ې

ی ې ځ یږ ړیږ

څ ې ړ ی ې

ی ې ږ ی ی ښ ګځ

ې ی ړ ʡ ی ې ګی ې

ې ږ ې ې ګ ی

ګ ی ې

ټ ی ی () ړ یی

ځې ی ی ې ی ګی ې

 

ې ڼې эǁ ԁړ ګ ǁ څ ې ډډ !
  ""   ښ "ې" ې ډې ې .