ړۍ ڼ

    ښ "" Șې 
 


()یښ

΁

ښ ښ ې

یی ΁

ښ Ә

ښ ې یې

ښیۍ ی ړی ې

ښ ی

ړ ی

Ԙې یځ ې ې ی

ټ ټ ې

ې ړ ی ړ

ړګې ې ې ګ

(ی) ی

ې (ی) ې ږ

ې ې ې

ې () ې ړ (ی) ډۍ ړ

() ړ


ی: ښی () یی ې ی ښ ی ʘړ ې ې ی ې ΁ (ی) ی ټګ ې

ډۍ ړی ځ ې (ی) یړ یې ی.

 

ې ڼې эǁ ԁړ ګ ǁ څ ې ډډ !
  ""   ښ "ې" ې ډې ې .