ښ "" Șې

  ړۍ ڼ

  

څ
ښ ۍ
ښ
ې
ې
ښې
ږ
ی
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ې ڼې эǁ ԁړ ګ ǁ څ ې ډډ !
  ""   ښ "ې" ې ډې ې .