ړۍ ڼ

    ښ "" Șې 
 

څې ې ړ ې ی څ ǿ

ځ ې ΁ǘ ΁ ځ څ ǿ

څ ځ ې

ې څ ǿ

ځ څ ړې ړ ی

ې ځ ړې ی ی څ ǿ

ی ګځ ی ې ی

ې ې څ ǿ

ې ټ ې ښ ی ی

ی ! ی ی څ ǿ

څ ې څ ی

څ ǿ

ې ی ې

ی ړ څ ǿ

ې ښ ی ځ јړې

ی ی څ ǿ

ګیҡ ګیҡ ښ ې

څی څ ǿ

ې ګ ی ږ ړ

() ې ړۍ ې ښ څ ǿ

 

ې ڼې эǁ ԁړ ګ ǁ څ ې ډډ !
  ""   ښ "ې" ې ډې ې .