ړۍ ڼ

    ښ "" Șې 
 

ېګ ې ې یې ی

ې ې ې یې ی

ښ ی ړۍ ی ګټ ی

ږ ΁ ʘ یې ی

ی ږ ې

یږ ې ځ یې ی

ی ې ( ډ ΁ ځی ې ښ )

ې ځی ې ځیګښ یې ی

ښی ۍ ښ ړ ی ګ

ې ی یې ی

ی ړې

̘- Ș- ښ یې ی

څ ې ږ ی ږ

сې ې ی یې ی

! ی ې ی

ې ړې ړ یې ی

ډیې ۍ ې ځییږ

ځ ΁ ې یې ی

ځۍ ې ړ ړ ګډ ږ ی

ې ې () یې ی
 

 

ې ڼې эǁ ԁړ ګ ǁ څ ې ډډ !
  ""   ښ "ې" ې ډې ې .