ړۍ ڼ

    ښ "" Șې 
 


ی

ی ې ی ی

ې ړ ی ی

ی ی ǘ ی ی ږی

ښ ړ ږی

څ ی یې ڼ ړ

ی ې ی ی

ی ګ ځ

ی ی ی

ځ یی

ی ې ی ی

ږ Ԙی ی

ی ی ی ی

ј ګځ

ی ې ی ی

ښ ږ ړ ی

ݘ ی

ږ ږ ګځ ګډ ږ

ی ې ی ی

ی ǘړ ړ

ی ښ ړ

ګی () ڼ ګ

ی ې ی ی
 

 

ې ڼې эǁ ԁړ ګ ǁ څ ې ډډ !
  ""   ښ "ې" ې ډې ې .