ړۍ ڼ

    ښ "" Șې 
 
څ ې ړې ې

ښی ې ړې ې

ی ی

یې ډ ښې ې ړې ې

ی ی ښی

ې ړې ې

ی

ښ ټ یې ړې ې

ې ښې

ې یې ړې ې

ټ ډګ ې

یی ې ړې ې

ی ځ

ې ې ې ړې ې

ی ی څ څ ې

ې ډې ړې ې

ې ړې ی

ې ې ې ړې ې

ی ی

ږ ی ې ې ړې ې

ی ډی ی ځیې

ږ ې ې ړې ې

ی

ی ې ړې ې

ی ې ې

ځ یې ړې ې

ې () ې Ӂی

یǡ ښې ړې ې

 

ې ڼې эǁ ԁړ ګ ǁ څ ې ډډ !
  ""   ښ "ې" ې ډې ې .