ړۍ ڼ

    ښ "" Șې 
 
یښی ی ی

ډۍ ې ې

څ ړی ډѡ ی ی

ی ړی ډ

ې ی ی ې

ی ې یښ ټ ټ恘 ǘټ

ې ی ی څ ی

ځ ې 杝ړ ې یګ ګ

ې ی ی ی ȍی څ ی

ې ی ۍ ј ΁ ځ

ی ې ې ȍې ی

ځ ړ ۍ ځځی

ښځې ټ ې یږ ې ی ړی ی

ځې څ ی

ګی ی

΁ ې ړې ې

ټ ې ړګی ې ې ې ې

ې ړ ګ

ی ې ǡ ϡ ې

ډی ځیږ ې ې څ ې

څ ې ې ړۍ ې ډی ښ

ې یښې ټی ی

ی ې ې ړ

ې ړ ی ې ړ

ی ې ې ګ ی ړ

ښ ې ړ ی

ړ ښ ړې ړ

ی ې

ړ ی ی () ړ ې ی

ی ی ړ

 

ې ڼې эǁ ԁړ ګ ǁ څ ې ډډ !
  ""   ښ "ې" ې ډې ې .