ړۍ ڼ

    ښ "" Șې 
 


یی ی ې

څ ې ې ښ ΁ ړ

ې ی

͘

څ ې ړې ڼ ځ

΁ ی ԁ

ښ

ې

ې Θې ې

ډی

ې ې یډی ګ ې

ییږ

ځې ې ځ ې ګڼ

ی څ

ځیږ ی ڼ ې ښې

ی ی ګړ

ۍ

ې ǡ

څ ې ړ ځې څ

Ի ی ې

ی ړ ې

ځې ی

ی

ځ

ګ ې ی

ی

ې ګ ی

ی ې ی

() ړ یې ی

ی

 

ې ڼې эǁ ԁړ ګ ǁ څ ې ډډ !
  ""   ښ "ې" ې ډې ې .