ړۍ ڼ

    ښ "" Șې 
 

ښ ۍ


ی ښ ې ې
ې ې ې
ی ګ
ی ښ ړې ې ې
یړ ښ ی ې
ې ی ګ ې
ړ
ې ې
ټیګ ګ ی ې ګ ې
ځ ی ډ Ӂ ې
ی ې ړ
ړګ ې ې
ې ی ی یښ
ډی ښی ی ی
ۍ ډ ې ړ
ړې Ӂی ی
ې ې
ځ ی ی ې
ې ړ ی
ګ ګ ی ګ ې
ی () (ی)
ی ۍ ې ګ ې

 


ی: ښې ی ښ ی یړی ې ږ ې ی ې ΁ ې ښی ۍ ی ʡ

ې څ ې ی ړی ی ی ډۍ ې ې ې ی یې یښ

ښ څ ې ې ی ټ ګی ې یې ΁ې ړې ښی ې ی ی

ی ۍ ی ګ ې ۍ
ی ې ې ې یټې
ې ګې یې څ ې ی ړ
ې ې

(ی)

 

ې ڼې эǁ ԁړ ګ ǁ څ ې ډډ !
  ""   ښ "ې" ې ډې ې .