ښ " "

  ړۍ ڼ

 

ښ

ښ  ښ ۍ ړ
ګ ۍ ډۍ ړ
ږې ښې ښ
ړ ې  ړۍ ړ
ې     ی
  ښې ڼۍ ړ
  ښ   ګ   ښ ی
ړ ړ ګړۍ ړ
  ې ځ ټګ ړ
ې Ӂۍ ړ
  ښې ې ېې ړ
ۍ ړ
ښ ښ ړ
ښ څۍ ړ
Ә ړ ړ ړې ې ې څې
څېی     ې ټۍ ړ
 

ښ " "

ړۍ ڼ


 

ې ڼې эǁ ԁړ ګ ǁ څ ې ډډ !
  ""   ښ "ې" ې ډې ې .