ښ " "

  ړۍ ڼ

 

ښ
ږ ښ ړۍ ښې ګ ښ
-
ی ښی
-
ږ ښې ښې ړ
ښیې - ښ ې
ږ ې ΁ ښې ی ړ
ې ښ - ېښ
ځ ې ΁ې ې
-
  ګ ښې ټ ړ
ښ ړ- ښ ړ
ړښې ړ
ې ړ - ې ړ
ځ ΁ ې ځ
-
ȍ ړ
ړ - ړ
ې ΁ ځ ې ښ ړ
ې ړ - ې ړ
  ی  ې ړ

 

ښ " "

ړۍ ڼ


 

ې ڼې эǁ ԁړ ګ ǁ څ ې ډډ !
  ""   ښ "ې" ې ډې ې .