ښ " "

  ړۍ ڼ

 ې ې ې 
ړګ ټې ې ڼ

ړ ې ې ې ښې
ې ډې ې ځ

ې ډځې
ې ی

ې
ځ ې

ړ څ ټ ټ ړ ې
ړ ې ی

ې
ځ ې ړ ې

ښ ځې ې ښې
ې ښ ټ ځځ

ښ ښ
ې ې

ړ
ځې

ټ ې
ې ې

ښ " "

ړۍ ڼ


 

ې ڼې эǁ ԁړ ګ ǁ څ ې ډډ !
  ""   ښ "ې" ې ډې ې .