ښ " "

  ړۍ ڼ

 


ې   
ې ې ړ  
ڼ ې ې
څڅې ځګ
ې ې څې ټ
ې ې ګ
ې ېی
ې ټ
ګ ډ ې ۍ
ې ښې ګ
څ ښې
       
١٣٨٤-٢-١٨-

ښ " "

ړۍ ڼ


 

ې ڼې эǁ ԁړ ګ ǁ څ ې ډډ !
  ""   ښ "ې" ې ډې ې .