ښ " "

  ړۍ ڼ

 

ی ǘې ګځېی
ی ېی ی ǘې ګځېی
ی څϘ ی
΁ ǘ ګځېی
ټټ ې ی ګې ې ې ګېی
ݘс ټ ی ǘې ګځېی
ې ύېی ې ېی
ې ې ګ ې ګځېی
ی ی ی
ې ې ǘ ګځېی
ړی ΁ ی ړی
ی   ړǘ ګځېی
١٣٨٤-٢-١٩

 

ښ " "

ړۍ ڼ


 

ې ڼې эǁ ԁړ ګ ǁ څ ې ډډ !
  ""   ښ "ې" ې ډې ې .