ښ " "

  ړۍ ڼ

 


ګ ﻻې څ ځې
ԁې ې ځې
ې ګ ǘې
ړ ځې
ې ګ ې ګځ
ې ې ړ ځې
ԁې څ ږ
ې ځې
ې ږې ې ې ډېې
ې ږې ﻻې څ ځې
ې ې
ې څ ځې
Ӂې ڼځې ې ې ې ې
    ړ ځې
١٣٨٤-٢-٢٣

 

ښ " "

ړۍ ڼ


 

ې ڼې эǁ ԁړ ګ ǁ څ ې ډډ !
  ""   ښ "ې" ې ډې ې .