ښ ""

  ړۍ ڼ

Home

 
څ ې

ǁ ې څ ې
ې ې ړ ې څ ې

ܘ څ ې څ ځ ږږ
ې ې ېڅ ې

څ ΁
јړ څ ې

ې ړې ټ ځ
ې ړ ې ګڅ ې

ې ی ρښ ږ
ګ ې ρټې څ ې

ښګ ډ () ګ
ړ څ ې

ې ٢٠٠٦
ې

ښ ""

ړۍ ڼ


 

ې ڼې эǁ ԁړ ګ ǁ څ ې ډډ !
  ""   ښ "ې" ې ډې ې .