ښ ""

  ړۍ ڼ

Home

 

ی

ې
ړ ې
ګ ې
ې

ړ ړ
ǘړ
څ ǘړ
ې ړ
ښې ړ
ځې ې
ړې ې
ګ ې
ګ ې
ځی ګی ې
ځګ ړ ې ǘی ې
ې ې
ې ې ې
ǁ ېږې ګ
ǁ ږې
ړې ې ې
ǁ ږې Ǎ
ې
ګ ې
ې ږې
ې ې
ړې
ړې
ړې ȍ Ӂې
ې с ږ ړې
ړ ې ې
ې ړ ې ۍ ې
Ӂ ې ګۍ ې

ښ ""

ړۍ ڼ


 

ې ڼې эǁ ԁړ ګ ǁ څ ې ډډ !
  ""   ښ "ې" ې ډې ې .