ښ ""

  ړۍ ڼ

Home

 
ی

ې ی ې
ې ی
ی
ǘ یې ی
ګ ی
ی
ښ ی ܘ
ј ܘ
ی
ڼ ځ ی
ی
ی
ګ ې ی
ی

ځ јړ
ې ې ی
ی

ښ ""

ړۍ ڼ


 

ې ڼې эǁ ԁړ ګ ǁ څ ې ډډ !
  ""   ښ "ې" ې ډې ې .