ښ ""

  ړۍ ڼ

Home

 

 

 

ې      ی
ی
څ ې
 
 
 
 
 
 
 
 

ې ڼې эǁ ԁړ ګ ǁ څ ې ډډ !
  ""   ښ "ې" ې ډې ې .