ښ ګ ګ

  ړۍ ڼ

 

څ ټ ټ ې ۍې ګ ې
ې ې ې

ړې ګړۍ ې ړ ې
ې ې ړې ې ټߡ ې ګ ې

ښ ړ Ӂې ې ځ
ځ ې ګ ې

ځګ ڼ ې ې ې
ې ې ړګ ې

ې ځ ښ
ښ ړۍ ې ې

ې ځ ۍ ې ې ړې
ړګ ړۍ ښې ې

ګ ې ښ ړ " "
ې ې ې

   ۹/۶/۱۳۸۱ . .   ښ -


 

ښ ګ ګ

ړۍ ڼ


 

ې ڼې эǁ ԁړ ګ ǁ څ ې ډډ !
  ""   ښ "ې" ې ډې ې .