ښ ګ ګ

  ړۍ ڼ

 

ې

ځې ځې څ ې
ګ ږ ߍې

ښ ټ ړ
ې ګ ې

ړ ې ې
ګې ې ګ ځې

ړ
ړ ې

ې ې ې
ږ ډ ې څڅ ې

ځ ې ښ ړ ې ې ښې
ځګې ږ ې

ې ۍ ۍ
ю ڼې ړ ې

ې ړ
"" ې ې ې


 

ښ ګ ګ

ړۍ ڼ


 

ې ڼې эǁ ԁړ ګ ǁ څ ې ډډ !
  ""   ښ "ې" ې ډې ې .