ښ ګ ګ

  ړۍ ڼ

 

ې ګ ې ګې
ې

ې ړې ګې ې ډې
ډ ډې ښ

ګ ښ ټ
ګې ګې

ډ ښۍ
ړې ړې

ډ ښ Ӂېڅ
΁ ړ

ګټ ښ ې ې ې
ړۍ


 

ښ ګ ګ

ړۍ ڼ


 

ې ڼې эǁ ԁړ ګ ǁ څ ې ډډ !
  ""   ښ "ې" ې ډې ې .