ښ ګ ګ

  ړۍ ڼ

 

ې ېږ ې ړۍ
ې ړګ

ګ ګړۍ ې
ګ

ښې ړګې ځ ې څګ ښ
ې ېږ ېږ

ړ
ګ ې ڼ

ې ې ۍ ړ
ې ښ

ې ځ ې ǡ
ې ې ځ ښ

Ӂې ړګې
"" ې


 

ښ ګ ګ

ړۍ ڼ


 

ې ڼې эǁ ԁړ ګ ǁ څ ې ډډ !
  ""   ښ "ې" ې ډې ې .