ښ ګ ګ

  ړۍ ڼ

 

ګ

ګ Ӂ ې ښ ڼګې
ګ ې ې ګې

ڼ ې ې ې
Ӂ ړ ې ډ ګې

ې
с ې ړ څګې

ې ړ
ې ې ښ ې ې ګې

ې ې ې ښې
ړګې

ښ ې
"" ې ښ ړ ځګې


 

ښ ګ ګ

ړۍ ڼ


 

ې ڼې эǁ ԁړ ګ ǁ څ ې ډډ !
  ""   ښ "ې" ې ډې ې .