ښ ګ ګ

  ړۍ ڼ

 

ګ

ې ړ ړې
څ څډ ګ

ېږ ې ښ Ӂ ټټ ې ښ
ګ ږ څ ې

ې ړ  څګ
ې څ ږ

ړ ې
  ښې ړ

ګ ې ړ ړ ߍې ډ
ګډ ڼ

څ ې ځې
ې ځ ې

ړګ ړ
ګ ڼ ې ښ ګ

: ۱۰/۶/ ۱۳۸۱ .  .


 

ښ ګ ګ

ړۍ ڼ


 

ې ڼې эǁ ԁړ ګ ǁ څ ې ډډ !
  ""   ښ "ې" ې ډې ې .