ښ ګ ګ

  ړۍ ڼ

 

ړ
ې ړ

ګ ړې
ږ ړ

ې ګ ځ ې
ې ې ځ ړ

ڼ څ ټ
ګ ې Ǎ ګ ړ

ې ΁
Ӂڅ ې ې ړ ړ

ښ ې ړ
ږ ړ


 

ښ ګ ګ

ړۍ ڼ


 

ې ڼې эǁ ԁړ ګ ǁ څ ې ډډ !
  ""   ښ "ې" ې ډې ې .