ښ ګ ګ

  ړۍ ڼ

 
 

ې ې ړ
" " ې

 

 
 
  ګ
  ې
  ی
 
 
 
  ډۍ
 
 ګ

ې ڼې эǁ ԁړ ګ ǁ څ ې ډډ !
  ""   ښ "ې" ې ډې ې .